[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

อังคาร ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


เนื่องด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ควบคุมและฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมรายการแข่งขันต่างๆ จึงขอสรุปผลรายการแข่งขันทั้งหมด เพื่อเป็นการประเมินและวางแผนในการฝึกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ตามที่ต้องการ มาพัฒนาศักยภาพให้สูงมากยิ่งขึ้นเป็นการดึงความสามารถที่มีอยู่ของนักเรียนออกมาให้มากที่สุด ทำให้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป
ทั้งนี้เป็นปีสองที่ข้าพเจ้าจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ซึ่งนับได้ว่า อยู่ในระดับ ดีมาก อนึ่งเกียรติบัตรที่ยังไม่ได้รับนั้นเป็นของงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี ๒๕๕๒ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑ จัดแข่งขันขึ้นและทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ แล้วแต่ยังไม่มีการส่งเกียรติบัตรมาให้ ข้าพเจ้าจึงไม่มีเกียรติบัตรในรายการของงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี ๒๕๕๒ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาส่งมาให้ในที่นี้ด้วย
 
 
สรุปรายการแข่งขันของ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
ควบคุมและฝึกสอนโดย นายมาโนชญ์ แสงศิริ
โล่/รางวัล/เกียรติบัตร
ผู้ได้รับรางวัล
ผู้มอบรางวัล
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รางวัลชนะเลิศการพัฒนา เว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเกียรติบัตร
เด็กชายวัชรพงค์  จันทรมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ การพัฒนา เว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงปริม  คงหมื่นรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเกียรติบัตร
เด็กชายธนยศ  มี อุสาห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รางวัลรองชนะ เลิศอันดับที่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเกียรติบัตร
นายวิศว  ทรง บัวผัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเกียรติบัตร
นายสหกรณ์  บัว งาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี ๒๕๕๒ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๓ รางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ญ.กณัฐฐา  ศรี พงษ์
ด.ญ.กรองกนก  อารี รักษ์
ด.ญ.อภิชญา  เอนกพงษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑
การแข่งขัน การสร้าง Webpageด้วยโปรแกรม Text Editor ระดับมัธยมศึกษา  รางวัลระดับเหรียญทอง
ด.ช.ธนยศ  มีอุสาห์
ด.ช.วัชรพงค์  จันทรมณี
ด.ญ.กรัณฑพัชร์  อารีรักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑
โล่/รางวัล/เกียรติบัตร
ผู้ได้รับรางวัล
ผู้มอบรางวัล
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี ๒๕๕๒ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขัน การสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ ๔  รางวัลระดับเหรียญทอง
น.ส.พรรณนิภา  อินต๊ะเสน
น.ส.ธนารักษ์  นาควิจิตร
น.ส.มาริษา  อนันทราวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑
การ แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  รางวัลระดับเหรียญทอง
นายวิศว  ทรงบัวผัน
นายสหกรณ์  บัว งาม
ด.ช.ภัทร  ทรงบัวผัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑
งานศิลปหัตกรรม นักเรียนภาคเหนือ ปี ๒๕๕๒ ระดับภาคเหนือ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๓ รางวัลระดับเหรียญทองแดง
ด.ญ.กณัฐฐา  ศรี พงษ์
ด.ญ.กรองกนก  อารี รักษ์
ด.ญ.อภิชญา  อเนกพงษ์
สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแข่งขัน การสร้าง Webpageด้วยโปรแกรม Text Editor ระดับมัธยมศึกษา  รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ ๙)
ด.ช.ธนยศ  มีอุสาห์
ด.ช.วัชรพงค์  จันทรมณี
ด.ญ.กรัณฑพัชร์  อารีรักษ์
สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแข่งขัน การสร้าง Webpageด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ ๔  รางวัลระดับเหรียญทองแดง
น.ส.พรรณนิภา  อินต๊ะเสน
น.ส.ธนารักษ์  นาควิจิตร
น.ส.มา ริษา  อนันท ราวัน
สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การ แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา  รางวัลระดับเหรียญเงิน (อันดับที่ ๔)
นายวิศว  ทรงบัวผัน
นายสหกรณ์  บัว งาม
ด.ช.ภัทร  ทรงบัวผัน
 
สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โล่/รางวัล/เกียรติบัตร
ผู้ได้รับรางวัล
ผู้มอบรางวัล
ค่าย สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์
ค่าย สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์  ผ่านเข้าค่าย  ศูนย์ ม.นเรศวร
นาย วิศว  ทรงบัวผัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค่าย สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์  ผ่านเข้าค่าย  ศูนย์ ม.นเรศวร
นาย วิศว ทรงบัวผัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๖
นาย วิศว ทรงบัวผัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 


เข้าชม : 5668


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 ) 28 / ต.ค. / 2554
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 28 / ต.ค. / 2554
      ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553 23 / ธ.ค. / 2553
      โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553 16 / ต.ค. / 2553
      สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 17 / ส.ค. / 2553


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20