[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวกิจกรรม
รายงานการเป็นวิทยากรโครงการการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

อาทิตย์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


ตามที่ข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICTตามวันที่ดังนี้
หลักสูตรที่ ๒ การบูรณาการ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รุ่น คือ
                รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
                รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒o มิถุนายน ๒๕๕๓
                รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
                รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓o มิถุนายน ๒๕๕๓
ข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรในเรื่อง การใช้ Multipoint Mouse ในการจัดการเรียนการสอนส่วน
ในเรื่องอื่นๆ เป็น ผู้ช่วยวิทยากร
หลักสูตรที่ ๓ การบูรณาการ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รุ่น คือ
                รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
                รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรในเรื่อง การเรียนรู้การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ในเรื่องอื่นๆ เป็น ผู้ช่วย
วิทยากร จึงขอสรุปความรู้ที่ได้จากการเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ดังนี้
๑.     ได้ทักษะการบรรยายทั้งสองหลักสูตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม
๒.    ได้ทราบปัญหาเบื้องต้นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่ไม่เท่ากันเข้าชม : 2199


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554 8 / พ.ย. / 2554
      การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 15 / ก.ย. / 2554
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19 / ส.ค. / 2554
      ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54 27 / ก.ค. / 2554
      การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54 25 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : [email protected]

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20