[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ครูสควค.
ครู สควค.คือใคร?

เสาร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552


นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ขณะนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการและบรรจุเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่าง ๆ รวม 11 รุ่น จำนวนประมาณ 2,000 คน ซึ่ง สสวท. ได้ติดตามผลข้าราชการครูทุน สควค. ไปแล้ว พบว่าข้าราชการครูเหล่านี้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของทางโรงเรียนและเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถสร้างผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ และในปีนี้ สสวท. จะติดตามผลการปฏิบัติงานของครูทุน สควค. ในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2551 นี้
มีข้อมูลโครงการ  น่าสนใจ>>>>>>>>>>>>>>

 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นความร่วมมือระหว่างทบวงมหาวิทยาลัย(เดิม) กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

    1.เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษและมีความศรัทธาในอาชีพครู เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

    2. เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

    3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

เป้าหมาย

     เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ปีละประมาณ 600 คน

สิทธิประโยชน์

     1. ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษา สังกัดต่างๆโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและได้รับเงินเดือนสูงกว่าปริญญาตรี

     2. มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทถึงเอก


เข้าชม : 9679


ครูสควค. 5 อันดับล่าสุด

      ครู สควค.คือใคร? 23 / พ.ค. / 2552


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20